• Zápis do   1. ročníka

    Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka

    Súkromnej základnej školy s materskou školou,

    ktorý sa bude konať v piatok, 9. apríla 2021,

    v čase od 14:30 do 17:30

    v priestoroch Súkromnej základnej školy (1. poschodie).

    K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

    a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu; nie je potrebné robiť žiadne kópie).

     

    Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

    Pre žiakov, ktorí začnú plniť povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole s MŠ od septembra 2021,

     bude školné 30 eur mesačne.

     

    Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu

    Vás prosíme

    o elektronické vyplnenie prihlášky.

     

     

    Koho a kam zapísať

     

    Nástup do školy je dôležitým medzníkom v živote každého dieťaťa. Každé dieťa je jedinečné, a tak fyzický vek nie je jediným predpokladom bezproblémového prechodu dieťaťa zo škôlky do školy. Očakáva sa, že dieťa bude zrelé po stránke emocionálnej, fyzickej, motorickej i rozumovej, a že svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti dokáže uplatniť v praktickej činnosti v škole. Testovanie školskej zrelosti zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Je to štátna organizácia, ktorá vydáva po absolvovaní testov školskej zrelosti odporúčanie alebo vyjadrenie.

     

    Na zápis musia prísť deti, ktoré k 1. 9. 2021 dovŕšia vek 6 rokov. Ak dieťa dovŕši vek šesť rokov až v mesiacoch september -  december a rodičia sú presvedčení o tom, že dieťa je zrelé a spôsobilé nastúpiť do školy (dieťa s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami), požiadajú riaditeľa školy, aby bolo výnimočne prijaté takéto dieťa do školy, k žiadosti však musia doložiť súhlasné stanovisko Centra ped.-psych. poradenstva.

     

    Dieťa nemusí byť zapísané do školy, do ktorej patrí podľa svojho bydliska. Zákonný zástupca má možnosť výberu. Vzhľadom k aktuálnej situácii asi ani tento rok nebude možné zrealizovať na našej škole Deň otvorených dverí, kedy by ste si mohli prísť prezrieť priestory školy a prípadné otázky prekonzultovať s vedením školy. Preto Vám ponúkame nasledujúce informácie, týkajúce sa zápisu detí do školy.

     

    Organizácia a priebeh zápisu

     

    Zápis je prvou príležitosťou školy zoznámiť sa s dieťaťom, posúdiť, či je na školu zrelé, pripravené (nezávisle od vyjadrenia Centra ped. - psych. poradenstva a prevencie, Súkromná ZŠ s MŠ robí vlastné testy školskej zrelosti).

     

    Samotný zápis dieťaťa do Súkromnej ZŠ s MŠ sa skladá z dvoch častí:

    1. Formálna časť -  Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa na našu školu, vyplnia elektronickú prihlášku. Tí rodičia, ktorí tak z nejakého dôvodu neurobia, vyplnia prihlášku v deň zápisu v prítomnosti povereného pedagóga, ktorý hneď odpovedá na ich prípadné otázky. Všetky žiadosti – o odklad, o predčasné zaškolenie, o individuálne vzdelávanie, o štúdium v zahraničí – si môžete stiahnuť z našej stránky, vyplniť a doniesť na zápis alebo vyplniť priamo na zápise.
    2. Rozhovor a samotné činnosti s dieťaťom, na základe ktorých možno orientačne posúdiť pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.

    Tieto činnosti sú organizované hravou formou a trvajú približne 45 minút. Deti sú s pedagógmi v jednotlivých triedach, kde sú pre ne pripravené „rozprávkové“ úlohy, ktoré nám pomôžu zistiť, či je dieťa na školu dostatočne pripravené. Sú zamerané na grafomotoriku, kresbu, reč, sluchové vnímanie a pamäť, zrakové vnímanie a pamäť, vnímanie priestoru, času, základné matematické predstavy, sociálne zručnosti. Po ich vyriešení sú deti odmenené malou pozornosťou. Počas riešenia úloh si pedagóg všíma pozornosť dieťaťa, emocionálne a sociálne správanie, pracovné tempo, samostatnosť, porozumenie inštrukciám.

     

    Po vyhodnotení zápisu riaditeľ rozhodne o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na našu školu, odporúča návštevu logopéda. Rodičov detí, ktoré sa na zápise prejavia ako „nepripravené“ v určitej oblasti – emocionálnej, motorickej, rozumovej - riaditeľ telefonicky kontaktuje a pozve ich na stretnutie, aby sa zistil dôvod ich neúspechu, ktorým môže byť hoci len momentálna nepozornosť, indisponovanosť, strach zo zápisu, ale môže to byť aj skutočnosť, že ide o deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo ešte nedosiahli školskú spôsobilosť. V takomto prípade riaditeľ odporúča rodičom obrátiť sa na pedagogicko-psychologickú proradňu alebo špeciálno-pedagogické  centrum.  Následne riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy (zvyčajne do 2 týždňov od zápisu). Kapacita jednej triedy v Súkromnej ZŠ s MŠ je max. 18 žiakov.

     

    Riaditeľ nerobí žiaden výber pri prijímaní detí do školy.

    Škola je otvorená pre všetky deti, nezávisle od vierovyznania.

     

    V prípade, ak sa vyššie uvedená forma zápisu nebude dať realizovať v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID19, včas Vás budeme informovať o zmenách a aktuálnom spôsobe zápisu.

     

    Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať ešte pred zápisom, prípadne ak sa budete chcieť pozrieť do školy, kontaktujte nás

    na t. č.: 0915949733

     

    Dokumenty:


    Ziadost_o_povolenie_individualneho_vzdelavania_2021.doc

    Ziadost_o_predcasne_zaskolenie_2021.docx

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje