•  

     Popis projektu

     Projekt je zameraný na podporu žiakov základnej školy so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov s rôznymi druhmi porúch správania, vývinovými poruchami učenia, pozornosti či pracovného tempa, ktorí sa  nachádzajú v desiatich rôznych triedach školy. Cieľom je, za pomoci asistentov učiteľa, zlepšiť školské výsledky a kompetencie týchto žiakov, a teda čo najviac vyrovnať ich znevýhodnenia pri vzdelávaní voči ostatným žiakom, začleňovať ich do voľnočasových aktivít a rôznych kurzov usporadúvaných školou a v maximálnej možnej miere ich integrovať do hlavného prúdu vyučovacieho procesu. Merateľnými výstupmi budú rôzne, okrem iného, i písomné testy či známky na vysvedčeniach, ktorých úspešnosť by v priebehu projektu mala oproti jeho začiatku postupne rásť a teda očakáva sa  zlepšenie.

    Všetci žiaci navštevujú Súkromnú základnú školu na Námestí slobody 100 v Sabinove. 

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 11. 7. 2020
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník