• Plán práce a zasadnutí

    • R A D A  Š K O L Y

     pri Súkromnej základnej škole, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

      

     Plán zasadnutí na rok 2019

      

          V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia štyri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

      

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

      

     Marec

      

     1. Voľby predsedu Rady školy
     2. Voľby podpredsedu Rady školy
     3. Schválenie Štatútu Rady školy
     4. Schválenie Plánu zasadnutí Rady školy na rok 2019
     5. Príprava výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy
     6. Diskusia a záver

      

     Máj

     1. Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
     2. Diskusia a záver

      

     Jún

     1. Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
     2. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu
     3. Prerokovanie počtu žiakov v jednotlivých triedach
     4. Prerokovanie skladby vyučovacích predmetov, úpravy učebných plánov, návrh krúžkov v školskom roku 2019/2020
     5. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie
     6. Záujmové vzdelávanie
     7. Školské strediská – jedáleň a klub detí, elokované pracovisko
     8. Diskusia a záver

      

     Október

     1. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
     2. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a dochádzka v školskom roku 2019/2020
     3. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy
     4. Informácia o využívaní priestorov školy
     5. Návrhy na plán práce rady školy na rok 2020
     6. Spolupráca s inými subjektmi v školskom roku 2019/2020
     7. Oboznámenie s akciami školy v školskom roku 2019/2020
     8. Diskusia a záver
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 42081602
   • 2022546592
   • SK6809000000000505663950
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915949733 Platby: Viktória Urdzíková 0908082633 Vrátnica: 0948181422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky kurz 4.-8. ročník
  • Lyžiarsky kurz 1.-3. ročník
  • Kolrčuliarsky kurz
  • Noc v škole 1. - 4. ročník
  • Škola v prírode
  • Plavecký kurz
  • Deň rodiny 2019
  • Lyžiarsky kurz 4. - 9. ročník
  • Karneval 1.-4. ročník