• Plán práce a zasadnutí

    • R A D A  Š K O L Y

     pri Súkromnej základnej škole, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

      

     Plán zasadnutí na rok 2019

      

          V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia štyri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

      

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

      

     Marec

      

     1. Voľby predsedu Rady školy
     2. Voľby podpredsedu Rady školy
     3. Schválenie Štatútu Rady školy
     4. Schválenie Plánu zasadnutí Rady školy na rok 2019
     5. Príprava výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy
     6. Diskusia a záver

      

     Máj

     1. Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
     2. Diskusia a záver

      

     Jún

     1. Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
     2. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu
     3. Prerokovanie počtu žiakov v jednotlivých triedach
     4. Prerokovanie skladby vyučovacích predmetov, úpravy učebných plánov, návrh krúžkov v školskom roku 2019/2020
     5. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie
     6. Záujmové vzdelávanie
     7. Školské strediská – jedáleň a klub detí, elokované pracovisko
     8. Diskusia a záver

      

     Október

     1. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
     2. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a dochádzka v školskom roku 2019/2020
     3. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy
     4. Informácia o využívaní priestorov školy
     5. Návrhy na plán práce rady školy na rok 2020
     6. Spolupráca s inými subjektmi v školskom roku 2019/2020
     7. Oboznámenie s akciami školy v školskom roku 2019/2020
     8. Diskusia a záver
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola s materskou školou
   • Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV
   • 53243927
   • 2121310917
   • Školské poplatky: SK68 0900 0000 0005 0566 3950 Školská jedáleň: SK90 0900 0000 0051 4004 5940
   • szssabinov@primaskola.xyz
   • Riaditeľka: Mgr. Silvia Urdzíková 0915 949 733 Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Veronika Gargalovičová 0908 643 470 Platby: Viktória Urdzíková 0908 082 633 Vrátnica: 0948 181 422
   • szssabinov@primaskola.xyz
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje