Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov
Adresa školyNámestie slobody 100
Telefón0915949733
E-maillubosurdzik@gmail.com
WWW stránkawww.primaskola.sk
ZriaďovateľMgr. Silvia Urdzíková

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Silvia Urdzíková0915949733 silva@centrum.sk
ZRŠMgr. Mária Jenčová0905957166 jencova.m@gmail.com
 
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Miriam Matisovská0907594280
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Trávniková0918278885
 Mgr. Zlatica Miklošková0911214941
   
ostatní zamestnanciIng. Lenka Zaletová 0908973092
   
zástupcovia rodičovIng. Zuzana Baňasová 0904496963
 Vladimír Šulik0940311999
 Lucia Straková0907297551
 Mgr. Jana Husivargová0905971218
zástupca zriaďovateľaMgr. Eva Novotná 0905860716
Mgr. Sylvia Džubáková0905297567
 Mgr. Anna Efstathopoulos 0901711235

Poradné orgány školy

Členmi metodického združenia sú všetci vyučujúci na 1. stupni + vychovávateľky; zastrešuje všetky predmety vyučované na 1. stupni + školský klub detí.

Na 2. stupni pracuje iba jedna predmetová komisia, ktorej členmi sú všetci učitelia 2. stupňa a zastrešuje všetky predmety vyučované na 2. stupni.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenie na 1. stupniPaedDr. Štefánia BrajerčíkováSJL, ANJ, MAT, INV, PRI, VLA, VYV, HUV, TEV, PRV, NAV 
Predmetová komisia na 2. stupniMgr. Margita NovotnáSJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEO, OBN, NAV, SVP, TEC, VYV, HUV, VYU, TSV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 202

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21212211113
počet žiakov272227242622241515202
z toho ŠVVP 1343312219
z toho v ŠKD25202612 1   84

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov411    

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCMACSJDEJFYZGEOHUVCHEINVINFMATNAVNEJOBN
1. A               
1. B               
2. A1          1   
3. A1,07          1,25   
3. B1          1,27   
4. A1,3          1,39   
5. A1,21,3  1,7 1,5   1,51,4 2,25 
5. B1,271,4  1,47 1,73   1,671,87 1,6 
6. A1,631,89  1,781,782,11   22 11,44
6. B1,821,92  1,921,922,25   1,582 2,51,58
7. A1,641,95  2,552,231,95 1,68 1,862,14 2,121,77
8. A1,21,6  1,871,871,6 1,8 1,41,73 1,88 
9. A1,41,67  2,21,531,87 1,93 1,42,07 2,131,13

TriedaPRVPRIPVORŠFRUJSJLSPRSVPŠKDTECTSVTEVTKCTRHVLA
1. A      1        
1. B      1        
2. A  1,05  1,141        
3. A 1,25   1,251       1,25
3. B 1   1,181       1
4. A 1,39   1,611       1,39
5. A    1,51,71  1     
5. B    1,61,471  1,07     
6. A    2,252,221  1,67     
6. B    1,831,831  1,75     
7. A    2,52,551,05  1,86     
8. A    1,61,931        
9. A    2,141,471        

TriedaVOLVYUVYVZBS
1. A    
1. B    
2. A    
3. A    
3. B    
4. A    
5. A    
5. B    
6. A    
6. B    
7. A    
8. A    
9. A    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A141301
1. B121200
2. A222101
3. A151500
3. B101000
4. A222101
5. A9900
5. B131300
6. A7700
6. B101000
7. A202000
8. A151500
9. A151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A1456143,1556143,1500,00
1. B1294378,5894378,5800,00
2. A22142067,62142067,6200,00
3. A15101667,73101667,7300,00
3. B1049849,8049849,8000,00
4. A22132363,00132363,0000,00
5. A975784,1175684,0010,11
5. B1352340,2352340,2300,00
6. A763991,2963991,2900,00
6. B1060960,9060960,9000,00
7. A202432121,602432121,6000,00
8. A15122584,87122584,8700,00
9. A000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

8. ročník

všeobecné študijné predpoklady - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 55,3%; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 54,5%. 58,3% zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo všeobecných študijných pedpokladov horší výsledok ako naša škola.

slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 63,6 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 62,8 %. 58,3 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského jazyka horší výsledok ako naša škola.

matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 42,5 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 50,4%. 26,6% zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok ako naša škola.

biológia - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 46,3%; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 48,0%. 48,1% zúčastnených škôl dosiahlo v teste z dejepisu horší výsledok ako naša škola.

geografia - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 36,1%; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 43,6%. 30,2% zúčastnených škôl dosiahlo v teste z fyziky horší výsledok ako naša škola.

9. ročník

matematika- priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 53,6%; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 49,4%.72,9% zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok ako naša škola.

slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 71,1%; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 64,6%. 87,3% zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského jazyka horší výsledok ako naša škola.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnostiRozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
Testovanie 5-2017 - MAT2371,3%Priemerná úspešnosť v SR - 64,7%6,6%
Testovanie 5-2017 - SJL2372,2%Priemerná úspešnosť v SR - 62,8%9,4%
Komparo 815Matematika - 42,5,6 %  
  SJL - 63,6 %  
  Biológia - 46,3%  
  Geografia - 36,1%  
  VŠP - 55,3 %  
Komparo 914Matematika - 53,6 %  
  SJL - 71,1 %  
T9-2017 - Matematika1471,8 %priemerná úspešnosť v SR - 56,4 %15,4 %
T9-2017 - Slovenský jazyk1471,4 %priemerná úspešnosť v SR - 61,2 %10,2 %
Komparo 427Matematika  
  SJL  
  Prírodoveda  
  Vlastiveda  
  VŠP  
Komparo 626Matematia  
  SJL  
  Dejepis  
  Biológia  
  VŠP  

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Školský vzdelávací program je zameraný na výučbu jazykov a informatiky. Z tohto dôvodu je posilnená časová dotácia hodín týchto vyučovacích predmetov. Od 7. ročníka je jedna hodina anglického jazyka konverzačná s native lektorom. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka, v ponuke je nemecký jazyk a ruský jazyk. Počet hodín druhého cudzieho jazyka je v 5. a 6. ročníku 3 hodiny, v 7. a 8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 3 hodiny. Posilnená je aj časová dotácia hodín slovenského jazyka zo 4 na 5.

Informatika sa vyučuje od 1. ročníka 1 hodinu týždenne, na 2. stupni v 5. a 6. ročníku 2 hodiny , v 7. ročníku 1 hodinu , v 8. ročníku 2 hodiny , v 9. ročníku 1 hodinu týždenne. Na druhom stupni patrí informatika ku klasifikovaným predmetom.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21212211113
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.21212211113
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Informatika212 2211112
Informatická výchova   1     1

Nepovinné predmety

Škola ponúka pre žiakov 9. ročníka Cvičenia z matematiky a slovenského jazyka ako prípravu na testovanie T9.

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Cvičenia z matematiky911
Cvičenia zo SJL911

Rozširujúce hodiny

V súlade so ŠkVP sú voliteľné hodiny, ktorých počet upresňuje ŠVP využité ako rozširujúce hodiny pre jazykové vyučovanie a informatiku. V 1. a 2. ročníku sú pridané dve hodiny anglického jazyka, v 3., 5. a 7.ročníku jedna hodina anglického jazyka.

Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka. Keďže tento predmet už nie je povinný podľa ŠVP, väčšina voliteľných hodín bola využitá práve na tento predmet, a to na vyučovanie ruského/nemeckého jazyka v počte hodín 3/týždeň, v 8. ročníku 4/týždeň. Predmet informatika sa vyučuje od 1. ročníka po jednej vyučovacej hodine/týždeň. Na 2. stupni sú v 5., 6. a 8. ročníku 2 hodiny, v 7. a 9. ročníku 1 hodinu týždenne.

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Cudzie jazyky 1. 9. ročník1. A,, 2. A, 2. BAnglický jazyk(0+2)
 3.A, 3.BAnglický jazyk(3+1)
5. A - 7. AAnglický jazyk(3+1)
 5. A - 7. ADruhý cudzí jazyk(0+3)
 3. A, 3. BSlovenský jazyk(7+1)
 7. ASlovenský jazyk(4+1)
Informatika1. A, 2. A, 2. BInformatika(0+1)
 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. AInformatika(1+1)

Štruktúra tried

Škola nemá zriadené triedy pre nadané deti, pre žiakov nultéo ročníka ani špeciálne triedy, pretože žiakmi školy nie sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zloženie tried je rôzne, učitelia uplatňujú na hodinách individuálny prístup, náročnosť úloh a zadaní prispôsobujú schopnostiam jednotlivých žiakov.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka2  
Bežných tried11  
Špeciálnych tried0  
Pre nadaných0  
Spolu13  

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Chemická olympiáda kategória D - 7. miesto, 14.miesto   
Hviezdoslavov kubín28    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola sa každý rok prezentuje na verejnosti rôznymi akciami - Program pre starých rodičov, Advent a zbierka pre Charitu, Čitateľský maratón v mestskej knižnici, vystúpenie počas Dní Sabinova a Vianočných trhov, Deň rodiny, Deň otvorených dverí, Prezentácia ročníkových prác, ... Program pre starých rodičov prebiehal v kmeňových triedach jednotlivých tried. Táto aktivita prebiehala iba na 1. stupni.

Kvôli rekonštrukcii Mestského kultúrneho strediska sa tento rok Vianočná akadémia a burza školských výrobkov

neuskutočnila. Žiaci si nacvičili divadelné predstavenie, ktoré prezentovali na Dni otvorených dverí. Školský ples bol tento rok v priestoroch Súkromnej základnej školy. Rodičom sa páčil Deň rodiny, ktorý sme tento rok zorganizovali na farme v Kamenici. Škola sa každoročne zapája do testovania žiakov - Komparo pre 4., 5., 6., 8. a 9. ročník. Zúčastňujeme sa takmer na všetkých aktivitách organizovaných mestom, ZUŠ, informačným centrom i mestskou knižnicou.

Rovnako sme zorganizovali veľa akcií pre žiakov školy - predovšetkým kurzy - plavecký, lyžiarsky, korčuliarsky, Škola v prírode, Noc v škole - žiakov sme už rozdelili do dvoch skupín - 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník (pre druhý stupeň sa Noc v škole neuskutočnila z dôvodu malého záujmu), Imatrikulácia, Fašiangový karneval pre žiakov 1. stupňa (aj stretnutie v maskách a spoločné hry so škôlkarmi)a ples pre žiakov 2. stupňa, Deň detí (pre žiakov 2. stupňa tanečné dopoludnie v Košiciach), školské výlety, Čitateľský maratón, ... Počas Čitateľského maratónu môžu žiaci čítať knihy nielen v slovenčine, ale i v jazykoch, ktoré sa učia, ak si vyberú takúto knihu. Tematicky zameraný je Európsky deň jazykov, Deň Zeme, Deň mlieka. V novembri je jeden týždeň venovaný digitálnym zručnostiam, bezpečnej práci na internete a jeden týždeň protidrogovej výchove. Tradičná je aj súťaž o najkrajšiu veľkonočnú aj vianočnú kraslicu. Keďže výchova i vzdelávanie v škole sa nesú v kresťanskom duchu, žiaci sa počas Adventu i Pôstu zúčastňujú duchovnej obnovy a v týždni pred Zeleným štvrtkom i Krížovej cesty v kostole po triedach. Aj oslave sviatku sv. Jozefa - patróna našej školy - predchádza modlitba deviatnika. Ku Dňu Zeme patrí aj jarná brigáda. Všetky uskutočnené aktivity mali veľký ohlas u žiakov, preto ich budeme organizovať i naďalej a organizačné záležitosti budeme stále vylepšovať úmerne nadobudnutým skúsenostiam.

Výchovné koncerty a divadelné prestavenia:

- výchovný koncert ZUŠ

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé: Ovocie do škôl; Mliečny program pre školy,

B) Krátkodobé -

C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21. 3. 2018

Druh inšpekcie: tematická

Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

Závery: školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory a dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok, ako aj harmonogram testovania. Napriek tomu, že pokyny k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ v kontrolovanej skupine dodržané neboli, administrátor sa spolu s externým dozorom ihneď po zistení nedostatkov snažili objektivitu výsledkov zabezpečiť vhodnými operatívnymi opatreniami. V priebehu testovania sa iné rušivé momenty nevyskytli.

V nadväznosti na zistené nedostatky bolo vedúcemu zamestnancovi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa nezabezpečenia striedania ekvivalentných foriem testov z matematky medzi lavicami intaktných žiakov, neuloženia tašiek v zadnej časti učebne a neposkytnutia 5 minút na oboznámenie sa s testom z matematiky pred jeho vypracovaním.

V súvislosti s vyššie uvedenými nedostatkami vedúci zamestnanec Súkromnej základnej školy v Sabinove prijal nasledujúce opatrenia:

1. opatrenie

Na zasadnutí Pedagogickej rady v januári 2019 určiť administrátorov testovania a ich náhradníkov a v súlade s pokynmi pre administrátorov do konca februára určiť konkrétny termín školenia administrátorov. Na školenie administrátorov dohliadne riaditeľka školy.

2. opatrenie

Deň pred testovaním riaditeľka školy skontroluje zoznamy žiakov, zasadacie poriadky, zoradenie lavíc v učebniach určených na testovanie a overí, či určení administrátori testovania ovládajú pokyny na administrovanie testovania.

O splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov riaditeľka školy predloží Školskému inšpekčnému centru v Prešove správu v termíne do 30. 4. 2019.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Škola sídli v centre mesta, čo je na jednej strane veľmi dobrá poloha, pretože žiaci sa rýchlo dostanú na krúžky a popoludňajšie aktivity, ktoré navštevujú mimo školy - prípadne ich teta vrátnička prevedie cez cestu. Na druhej strane po oboch stranách školy je pomerne hustá cestná premávka, čo je dosť nebezpečné. Žiadali sme Krajský inšpektorát o riešenie situácie znížením rýchlosti, zvýraznením prechodu, osadením značky Školská zóna - začiatok a koniec, ale nedostali sme zatiaľ žiadnu odpoveď. Oproti našej škole sídli aj ZUŠ, preto si myslíme, že aj v ich záujme by malo byť riešene tejto dopravnej situácie. V rámci projektu Obnov svoj dom, ktorý každoročne vyhlasuje Ministerstvo kultúry, sme žiadali finančné prostriedky na obnovu fasády na jednej strane budovy, avšak neúspešne. Škola má k dispozícii tie isté priestory ako pred rokom - sú nepostačujúce, ale zatiaľ sa nám nepodarilo kúpiť alebo získať do dlhodobého prenájmu ďalšie priestory pre školu. Chýbajú nám predovšetkým odborné učebne, laboratóriá, dielne na techniku, cvičná kuchynka. Škola nedisponuje veľkou telocvičňou, preto chlapci 8. a 9. ročníka absolvovali TEV v telocvični CZŠ sv. J. Krstiteľa po vzájomnej dohode s riaditeľkou školy. Žiaci nižších ročníkov cvičia v našej rozcvičovni, na evanjelickej záhrade alebo umelom trávniku. Pri peknom počasí prebiehali vyučovacie hodiny aj v altánku na nádvorí, ktorý popoludní využívajú žiaci navštevujúci ŠKD. Priestory školskej jedálne sú pekné, využívame ich aj na akcie školy - rodičovské združenia, kurzy, prednášky a iné podujatia. Keďže počet žiakov školy sa stále zvyšuje, každý rok dopĺňame triedy novým vybavením - lavicami, stoličkami, skrinkami, tabuľami, šatňovými skrinkami.

Škola nemá postačujúce vybavenie učebnými pomôckami, tie sa dokupujú v závislosti od finančných možností školy. V rámci projektov sa nám podarilo získať telocvičné náčinie, učebné pomôcky na vyučovanie chémie, programy i odborné publikácie v rámci projektu týkajúceho sa profesijnej orientácie žiakov i karierového poradenstva. Získali sme 2 notebooky za výhru v zbere tetrapakov aj sabi viečok. Pravidelne v menších množstvách dokupujeme knihy do učiteľskej i žiackej knižnice. Potrebné je dovybaviť geografiu i dejepis mapami, atlasy sme dokúpili. Chýbajú nám aj pomôcky na vyučovane fyziky a biológie.

Zriaďovateľ školy hľadá možnosti rozšírenia priestorov, aby sme mohli zriadiť predovšetkým odborné učebne, zatiaľ bez úspechu.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- normatívne finančné prostriedky 374 738,- EUR

- nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy 5 184,- EUR

- sociálne znevýhodnené prostredie 342,- EUR

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4 307,- EUR

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Školné: 13 850,- EUR

ŠKD: 3 954,- EUR

Obedy: 26 788,- EUR

Krúžky: 1 126,- EUR

Triedny fond: 3 420,- EUR

Rodičovský príspevok: 1 542,- EUR

Lyžiarsky kurz: 6 183,- EUR

Plavecký: 1 218,- EUR

Škola v prírode: 3 365,- EUR

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Dotácia mesta: - SŠKD: 28 459,- EUR

- Súkromná školská výdajná jedáleň: 12 764,- EUR

Dotácia ÚPSVaR: §55/§5/NS/2014/ŠR - 1 793,04 EUR

4/XXI/2014/§54 - 8 217,72 EUR

68/§50a/NS/2012 - 1 445,32 EUR

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchova a vzdelávanie v škole vychádzajú z vízie a spracovanej koncepcie zriaďovateľa. V minulom školskom roku prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy, na ktorom riaditeľ predložil novú, prepracovanú koncepciu školy. Rada školy zaujala súhlasné stanovisko s touto koncepciou. Stanovené ciele postupne plníme, prehodnocujeme a upravujeme v závislosti od zmien, týkajúcich sa podmienok fungovania školy - personálnych, priestorových, materiálnch, finančných, ...

Výchova i vzdelávanie sa nesú v kresťanskom duchu, vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom i žiakmi navzájom je dobrý. Pribúdajú nám žiaci zdravotne znevýhodnení, cítime potrebu školského psychológa i špeciálneho pedagóga, a tiež asistentov učiteľov, ktorí by pomáhali učiteľom v triedach s dvoma a viac zdravotne znevýhodnenými žiakmi. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, kolektív pedagógov na 1. i 2. stupni sa ešte stále formuje. 1. stupeň je už pomerne stály, Stále však riešime prírodovedné predmety na 2. stupni - predovšetkým fyziku a tiež techniku. Škola tiež potrebuje ďalšieho kvalitného učiteľa Anglického jazyka. Je nám ľúto, že sa práve v týchto predmetoch učitelia menia každý školský rok, niekedy aj počas školského roka, čo je zapríčinené nespokojnosťou vedenia s vyučovaním týchto predmetov.

Ciele, ktoré sa týkajú materiálneho zabezpečenia školy, sa napĺňajú postupne vzhľadom k finančným možnostiam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo všetkých predmetoch, čo žiaci preukazujú účasťou a výsledkami na predmetových olympiádach i ďalších súťažiach. Minulý školský rok sme dosiahli veľmi dobré výsledky v informatických súťažiach a prírodovedných súťažiach. Po výchovnej stránke sme neriešili žiaden závažný problém, nebola udelená znížená známka zo správania.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Na škole nepracuje špeciálny pedagóg, logopéd ani školský psychológ, čo je z pohľadu vedenia dosť veľký nedostatok, pretože každý rok pribúdajú deti zdravotne znevýhodnené. V prešovskom kraji je však veľmi málo logopédov a nie sú ani možnosti rozširujúceho štúdia pre pedagógov. Chýbajú nám tiež asistenti učiteľa, ktorí by pomáhali vyučujúcemu v triedach, kde sú dvaja a viac žiakov zdravotne znevýhodnených. Ministerstvo školstva nám asistentov neschválilo a škola nemá finančné prostriedky na ich zabezpečenie. Rovnako vyučovanie predmetu Technika je problematické, pretože škola nedisponuje žiadnymi voľnými priestormi, kde by mohla byť zriadená dielňa, preto aj učebné osnovy tohto predmetu sú upravené na podmienky školy a preto sa aj žiaci 5. ročníka na tomto predmete delili na 2 skupiny.

Návrh opatrení:

- požiadavka na ministerstvo o schválenie asistentov

- ďalšie vzdelávanie učiteľov

- dohodnutie spolupráce s logopédom, školským psychológom a špeciálnym pedagógom, pokiaľ si nezabezpečíme vlastný kvalifikovaný a kvalitný personál

- riešiť priestory pre odborné učebne - dielne:

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci naši žiaci, ktorí ukončili 9. ročník, boli prijatí na školy, ktoré si vybrali.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Žiaci trávia dopoludnie i popoludnie v čistom, zrekonštruovanom prostredí. Pri zostavovaní rozvrhu vyučovacieho procesu i krúžkovej činnosti sa dodržiavajú všetky psychohygienické predpisy. Žiaci 3. a 4. ročníka majú po 5. vyučovacej hodine obedňajšiu prestávku a až potom pokračujú 6. vyučovacou hodinou. Rodičia nesúhlasia s nultými hodinami telesnej výchovy, avšak nebolo možné zostaviť rozvrh ináč, pretože telesnú výchovu učí iba jeden telocvikár a na 2. stupni sa spájajú žiaci dvoch ročníkov, pričom sa delia na chlapcov a dievčatá

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk - doučovanie pre žiakov 5. - 9. ročník0 Mgr. Eva Baronová
Anglický jazyk - konverzácia pre žiakov 5. - 9. ročník0 Mgr. Eva Baronová
Biblický krúžok pre žiakov 4. - 9. ročníka1 Mgr. Margita Nováková
Čitateľský klub pre žiakov 1. - 4. ročníka2 Mgr. Zlatica Miklošková
Futbal pre žiakov 1. - 4. ročníka7 Mgr. Jozef Červeňák
Hra s hlinou - keramika pre žiakov 1. - 9. ročníka3 Mgr. Martina Havrilová
Nemecký jazyk - konverzácia pre žiakov 5. - 9. ročníka1 Mgr. Patrik Kotora
Robotika pre žiakov 5. - 9. ročníka9 Mgr. Anna Štofániková
Ruský jazyk - doučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka2 Mgr. Júlia Komarová
Ruský jazyk - príprava na olympiádu pre žiakov 7. - 9. ročníka1 Mgr. Júlia Komarová
Skauting pre žiakov 6. - 7. ročníka5 Mgr. Jozef Červeňák
ŠKD 10 Mgr. Mária Trávniková
ŠKD 20 Bc. Annamária Antolová
ŠKD 30 Mgr. Mária Drutarovská
Tanečný krúžok - zumba pre žiakov 1. - 4. ročníka3 Mgr. Mária Drutarovská
Turistický krúžok pre žiakov 1. - 9. ročníka1 Mgr. Michaela Vafeková
Tvorivé dielne - výtvarný krúžok pre žiakov 1. - 4. ročníka3 Mgr. Miriam Matisovská
Základy ľudového tanca pre žiakov 1. - 4. ročníka3 PaedDr. Štefánia Brajerčíková
Zborový spev pre žiakov 1. - 9. ročníka3 Mgr. Margita Nováková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je dobrá, šola je otvorená novým nápadom, aktivitám zo strany rodičov. Stretávame sa na spoločnom septembrovom rodičovskom združení, ktoré je rozdelené zvlášť pre 1. aj pre 2. stupeň, pretože nemáme žiaden taký veľký priestor, kde by sme sa všetci zmestili. Neskôr sa stretávame na triednych aktívoch, prípadne individuálnych konzultáciách podľa potreby. Požiadavkou rodičov bolo odpustiť žiakom 9. ročníka písanie ročníkových prác, aby sa mohli intenzívnejšie pripravovať na monitor 9. Pedagógovia školy nesúhlasili s ich návrhom, ale keďže väčšina rodičov bola za, upustili sme od písania ročníkových prác žiakov v 9. ročníku. Rovnako sme nepresadili povinne voliteľné predmety - dramatická výchova, zbor, programovanie, tvorivé písanie, rétorika, tvorivé dielne. Ostal iba zbor, dramatický krúžok a programovanie, avšak iba formou krúžku. Organizujeme akcie spoločné pre deti, rodičov i zamestnancov školy - Program pre starých rodičov, Deň otvorených dveí, Deň rodiny, školský ples. Rodičia sú veľmi ochotní a ponúkajú pomoc pri organizovaní našich akcií. Pomáhajú nám aj finančne - zakúpili nám školský program Baltík, prispievajú darčekmi na Deň detí, preplatením cestovného na výlety, finančnou čiastkou na poznávací zájazd do Viedne pre našich nemčinárov...

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje s mnohými inštitúciami, ktoré pôsobia v meste Sabinov a zapájame sa takmer do všetkých aktivít, ktoré tieto inštitúcie organizujú - Klub seniorov, Domov dôchodcov, Charita, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Mestská knižnica. Spolupracujeme aj so všetkými škôlkami s materskými škôlkami - na Ulici 17. novembra a na Švermovej ulici intenzívnejšie - deti prichádzajú aj do školy a trávia tu s prvákmi spoločné hodiny čítania, písania, matematiky, anglického jazka, telesnej i výtvarnej výchovy. So škôlkou na Ulici 9. mája máme dohodnuté iba 2 podujatia . Fašiangy a vystúpenie detí z dramatického krúžku. Rovnako sa zúčastňujeme akcií, ktoré organizuje mesto - vyzdobenie si svojho vianočného stromčeka, ktoré mesto zabezpečuje všetkým školám, program na sv. Mikuláša a počas Vianočných trhov, program počas Dní mesta Sabinov. Organizujeme jarné upratovanie, kde naši starší žiaci pravidelne upratujú lesopark Šanec, mladší žiaci evanjelickú záhradu. Pedagogický dozor však dáva na zváženie, či je vhodné, aby žiaci chodili upratovať lesopark Šanec, pretože tam pricháchádzajú do kontaktu s injekčnými striekačkami, sexuálnymi pomôckami, výkalmi a teda v ďalšom školskom roku budeme miesto jarného upratovania konzultovať so zástupcami mesta. Zúčastňujeme sa výchovného koncertu, ktorý organizuje ZUŠ, V rámci spolupráce s mestskou knižnicou chodievame do knižnice na rôzne besedy, zúčastňujeme sa Čitateľského maratónu, informujeme žiakov o rôznych aktivitách knižnice.

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková

V Sabinove, 21. marca 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy s predloženou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti súhlasí.

Mgr. Miriam Matisovská, predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy.

Sabinov, 29. 9. 2017

Mg. Silvia Urdzíková, zriaďovateľ školy