•  

     Popis projektu

     Projekt je zameraný na podporu žiakov základnej školy so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o žiakov s rôznymi druhmi porúch správania, vývinovými poruchami učenia, pozornosti či pracovného tempa, ktorí sa  nachádzajú v desiatich rôznych triedach školy. Cieľom je, za pomoci asistentov učiteľa, zlepšiť školské výsledky a kompetencie týchto žiakov, a teda čo najviac vyrovnať ich znevýhodnenia pri vzdelávaní voči ostatným žiakom, začleňovať ich do voľnočasových aktivít a rôznych kurzov usporadúvaných školou a v maximálnej možnej miere ich integrovať do hlavného prúdu vyučovacieho procesu. Merateľnými výstupmi budú rôzne, okrem iného, i písomné testy či známky na vysvedčeniach, ktorých úspešnosť by v priebehu projektu mala oproti jeho začiatku postupne rásť a teda očakáva sa  zlepšenie.

    Všetci žiaci navštevujú Súkromnú základnú školu na Námestí slobody 100 v Sabinove. 

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 20. 1. 2019